Przypominam, że od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816 – dalej Rozporządzenie).

Zgodnie z § 6 pkt 3-5 Rozporządzenia:

„3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.”

Pracodawca ma obowiązek posiadania oświadczenia o zapoznaniu osoby obsługującej kasę fiskalną.

Termin uzyskania takiego oświadczenia to:

– dla osób już zatrudnionych – do 31 maja 2019 r.
– dla osób nowo przyjmowanych do pracy (od 1 maja 2019 roku) – przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.

Poniżej: Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 816

Załączniki do
rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 kwietnia 2019 r. (poz. …)
Załącznik nr 1
WZÓR
I. Informacja o zasadach ewidencji1)
A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
i wystawiania paragonu fiskalnego:
1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także
rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy
rejestrującej.
2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.
3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę
płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).
4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.
5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon
fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później
niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca
podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania
tej sprzedaży.
6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy
i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.
7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.
B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania
paragonu fiskalnego:
1. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury),
może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4
i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).
2. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży
podatnika, która powinna być opodatkowana.
3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza,
że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 kwietnia 2019 r. (poz. 816)

Załącznik nr 1
WZÓR
Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 816

II. Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu
kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji1)
A. Dane podatnika:
NIP podatnika: __________________________________________________________
Nazwa2)/Nazwisko i pierwsze imię3): _________________________________________
B. Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu
kasy rejestrującej:
Nazwisko i pierwsze imię: __________________________________________________
Numer PESEL: __________________________________________________________
C. Treść oświadczenia
Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach
ewidencji.
Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży
z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej
dokumentu innego niż paragon fiskalny (faktura), mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo
wykroczenie skarbowe.
D. Data i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis składającego
oświadczenie4):
Data (dd-mm-rrrr): _____________________________________________________
Miejsce: _______________________________________________________________
Imię i nazwisko: _________________________________________________________
Czytelny podpis: _________________________________________________________
Objaśnienia
1) Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby, która prowadzi
u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
2) Wypełnić w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
3) Wypełnić w przypadku osoby fizycznej.
4) Osoba, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Jej dane znajdują się w części B
oświadczenia.