Od stycznia 2018 roku obowiązek wysyłki JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Plik ten należy przesyłać na
serwery Ministerstwa Finansów elektronicznie w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy dzień
ten przypada w weekend lub święto, ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Co w sytuacji, gdy mimo wszelkich starań
JPK nie zostanie wysłany w terminie? Czy czynny żal za niewysłanie JPK_VAT jest skutecznym rozwiązaniem? Sprawdźmy!
Czynny żal – na czym polega?
Instytucja czynnego żalu została uregulowana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego. Jak wskazuje art. 16 par. 1 KKS:
Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego
zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby
współdziałające w jego popełnieniu.
Ważne!
Z instytucji czynnego żalu można skorzystać tylko wówczas, gdy organ podatkowy nie dysponuje wiedzą o przestępstwie
lub wykroczeniu skarbowym popełnionym przez podatnika, czyli w praktyce trzeba zdążyć przed powiadomieniem z
urzędu o niedopełnienie obowiązków.
Ważne!
Kary, jakie grożą za niezłożenie JPK_VAT w terminie, zostały omówione w artykule: Kara za niezłożenie JPK_VAT – czy
można jej uniknąć?
Czynny żal za niewysłanie JPK VAT
Aby czynny żal miał zastosowanie w przypadku JPK_VAT, należy go przygotować i złożyć zanim organ podatkowy wezwie
podatnika do złożenia wyjaśnień.
Należy pamiętać, że jeżeli przed wysłaniem przez podatnika czynnego żalu organ podatkowy zażąda wyjaśnień w kwestii
niewysłania JPK_VAT, nie będzie on skuteczny.

Podatnik w ramach instytucji czynnego żalu powinien przekonać naczelnika właściwego urzędu skarbowego, że działanie
związane z niewysłaniem JPK_VAT nie było celowe. Gdy wysyłka pliku nie była możliwa z przyczyn technicznych, jak np.
nieustanne przeciążenie serwera Ministerstwa Finansów, na który plik był wysyłany, warto posiadać i załączyć do pisma zrzuty
z ekranu.
Można spotkać się ze stanowiskiem reprezentowanym przez niektórych doradców podatkowych, iż czynny żal nie może mieć
zastosowania dla JPK_VAT, gdyż urząd skarbowy bez informacji od podatnika dysponuje informacją o niedopełnieniu
obowiązku wysyłki JPK_VAT. Natomiast istota czynnego żalu polega na tym, iż podatnik sam na siebie donosi, czyli przyznaje
się do błędu przed wezwaniem z urzędu. Jednak jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach rządowych, czynny żal
można jak najbardziej złożyć w przypadku niewysłania JPK_VAT w terminie.
Jak dostarczyć czynny żal za niewysłanie JPK_VAT?
Czynny żal zgodnie z art. 16 par. 4 powinien zostać dostarczony co do zasady w formie pisemnej. Tak więc należałoby złożyć
go albo osobiście w urzędzie, albo przesłać za pośrednictwem poczty (najlepiej listem poleconym).