Pandemia koronawirusa COVID-19 – OPŁATY ZA SPORZĄDZONE WNIOSKI

Informujemy, że wszystkie sporządzone wnioski o dofinansowania, dotacje, postojowe, itp.

sporządzone dla przedsiębiorców w dobie pandemii koronawirusa COVID-19 będą podlegały

opłacie na podstawie wystawionej faktury .

NOWA MATRYCA STAWEK OD 01-07-2020

Pandemia koronawirusa COVID-19 skłania rząd do przesuwania wielu terminów podatkowych. Tak stało się też z nową matrycą stawek VAT. Sprawdź, jak będzie wyglądała nowa klasyfikacja, jakie towary zyskaną niższą stawkę i jak cel przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu nowych przepisów.

Nowa matryca stawek VAT została wprowadzona mocą ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751). Dla niektórych towarów (wydawnictwa książkowe i prasowe) obowiązuje już od 1 listopada 2019 r. Dla pozostałych towarów i usług miała zostać wprowadzona od 1 kwietnia 2020 r.

 

Nowa matryca stawek VAT

Modernizacja systemu klasyfikacji towarów i usług była w Polsce planowana już od dawna. Obecnie bowiem opiera się na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Rozbudowany system sprawia, iż na podobne towary stawki stosowane są niekonsekwentnie. Budzi to wiele wątpliwości przedsiębiorców i przyczynia się do popełniania błędów.

Nowa matryca stawek VAT opiera się na o PKWiU 2015 dla usług i nomenklaturę scaloną (CN) dla towarów. Nomenklatura scalona jest systemem opracowanym przez Światową Organizację Celną – porządkuje towary na potrzeby handlu międzynarodowego. Nowy system jest znacznie prostszy i jaśniejszy. Towary grupowane są według stawki VAT.

 

Obniżenie stawek VAT w 2020 r.

Dla niektórych towarów stawki VAT zostaną obniżone. Twórcy nowelizacji kierowali się bowiem zasadą „równania w dół”. Tylko w nielicznych przypadkach stawki VAT wzrosną.

 

Stawki VAT zostaną obniżone m.in. na:

 • wyroby ciastkarskie z 8% lub 23% na 5%,
 • owoce tropikalne i cytrusowe z 8% na 5%,
 • pieczywo o wydłużonej przydatności do spożycia z 8% na 5%,
 • zupy, buliony, żywność homogenizowaną z 8% do 5%,
 • musztardę, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – z 23% do 8%,
 • produkty dla niemowląt i dzieci z 8% do 5%,
 • artykuły higieniczne z 8% do 5%.

 

Natomiast podwyższone zostaną stawki VAT m.in. na:

 • drewno opałowe z 8% do 23%,
 • lód do celów spożywczych z 8% do 23%,
 • skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce (np. małże, ośmiornice, homary, ślimaki, ostrygi) z 5%, z 8% na 23%.

 

Zmiana matrycy wymaga od przedsiębiorcy m.in. zaktualizowania danych księgowych i magazynowych pod kątem nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT. Trzeba będzie zaktualizować programy księgowe i wprowadzić odpowiednie zmiany w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

 

Nowa matryca stawek VAT dopiero od 1 lipca 2020 r.

Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 i związanymi z nią licznymi utrudnieniami w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw, rząd zdecydował się odsunąć w czasie wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) przesuwa termin zmiany matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek na ZUS

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na pandemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Znaleźć go można na stronie internetowej ZUS.

„Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców” – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska
Zaznaczyła, że wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Znaleźć go można na stronie zus.pl.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/2548485

Powyższy link proszę skopiować , wkleić w przeglądarkę i przejść do strony

UWAGA WAŻNE !!! OŚWIADCZENIE i ZMIANA TABELI VAT!

Informacja o zmianie tabeli stawek VAT

z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (poz. 816, § 6.1 pkt 5)

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw
towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „
B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „
C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „
D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „
E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „
F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT;

Ostateczny termin zmiany tabeli VAT w urządzeniach fiskalnych reguluje § 59 wyżej wymienionego rozporządzenia:

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Zatem od dnia 01-08-2019 we wszystkich kasach (kopia papierowa, elektroniczna, on-line) będzie już obowiązywać nowa tabela stawek VAT. 
Powyższe informacje z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (poz. 816)

Informacja o zasadach ewidencji

z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (poz. 816)

A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego:

1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej.

2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.

3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).

4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.

5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania tej sprzedaży.

6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.

7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.

 

B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego:

1. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).

2. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży podatnika, która powinna być opodatkowana.

3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza,

że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury).

pobierz druk oświadczenia

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej,o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji1)

A. Dane podatnika:

NIP podatnika: __________________________________________________________

Nazwa2)/Nazwisko i pierwsze imię3): _________________________________________

B. Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej:

Nazwisko i pierwsze imię: __________________________________________________

Numer PESEL: ___________________________________________________________

C. Treść oświadczenia

Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrująceji wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji.Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej dokumentu innego niż paragon fiskalny (faktura), mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

D. Data i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie

Data (dd-mm-rrrr): ______________________________________________________

Miejsce: _______________________________________________________________

Imię i nazwisko: _________________________________________________________

Czytelny podpis: _________________________________________________________

Objaśnienia1) Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby, która prowadziu podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.2) Wypełnić w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.3) Wypełnić w przypadku osoby fizycznej.4) Osoba, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Jej dane znajdują się w części B oświadczenia.Druk jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (poz. 816)

INFORMACJA I OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O OBOWIĄZKU POSIADANIA OŚWIADCZENIA O ZAPOZNANIU OSOBY OBSŁUGUJĄCEJ KASĘ FISKALNĄ

Przypominam, że od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816 – dalej Rozporządzenie).

Zgodnie z § 6 pkt 3-5 Rozporządzenia:

„3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.”

Pracodawca ma obowiązek posiadania oświadczenia o zapoznaniu osoby obsługującej kasę fiskalną.

Termin uzyskania takiego oświadczenia to:

– dla osób już zatrudnionych – do 31 maja 2019 r.
– dla osób nowo przyjmowanych do pracy (od 1 maja 2019 roku) – przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.

Poniżej: Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 816

Załączniki do
rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 kwietnia 2019 r. (poz. …)
Załącznik nr 1
WZÓR
I. Informacja o zasadach ewidencji1)
A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
i wystawiania paragonu fiskalnego:
1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także
rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy
rejestrującej.
2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.
3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę
płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).
4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.
5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon
fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później
niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca
podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania
tej sprzedaży.
6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy
i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.
7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.
B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania
paragonu fiskalnego:
1. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury),
może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4
i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).
2. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży
podatnika, która powinna być opodatkowana.
3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza,
że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 kwietnia 2019 r. (poz. 816)

Załącznik nr 1
WZÓR
Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 816

II. Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu
kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji1)
A. Dane podatnika:
NIP podatnika: __________________________________________________________
Nazwa2)/Nazwisko i pierwsze imię3): _________________________________________
B. Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu
kasy rejestrującej:
Nazwisko i pierwsze imię: __________________________________________________
Numer PESEL: __________________________________________________________
C. Treść oświadczenia
Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach
ewidencji.
Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży
z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej
dokumentu innego niż paragon fiskalny (faktura), mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo
wykroczenie skarbowe.
D. Data i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis składającego
oświadczenie4):
Data (dd-mm-rrrr): _____________________________________________________
Miejsce: _______________________________________________________________
Imię i nazwisko: _________________________________________________________
Czytelny podpis: _________________________________________________________
Objaśnienia
1) Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby, która prowadzi
u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
2) Wypełnić w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
3) Wypełnić w przypadku osoby fizycznej.
4) Osoba, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Jej dane znajdują się w części B
oświadczenia.

Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna – jakie materiały i usługi można odliczyć?

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego są uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga będzie polegała na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację takiego przedsięwzięcia, jednak w wysokości nieprzekraczającej 53 000 zł.

Prawo do odliczenia będzie przysługiwało właścicielom (współwłaścicielom) jednorodzinnych budynków mieszkalnych w związku z dokonaną termomodernizacją tych budynków. Skorzystanie z ulgi uwarunkowane będzie zakończeniem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 lat, liczonych od końca roku, w którym poniesiony będzie pierwszy wydatek na to przedsięwzięcie.

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacających podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy) oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Tak jak już wspomniano, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Przy czym, jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. W przypadku, gdy kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ma obowiązek doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 lat, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Ulga dotyczy tylko wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które Minister Inwestycji i Rozwoju określił w rozporządzeniu.

WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

(zgodnie
z rozporządzeniem MIiR z 21 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług
związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2489))

1. Materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podatek dla najbogatszych. Andrzej Duda podpisał ustawę o funduszu solidarnościowym

Prezydent RP Andrzej Duda. Fot. PAP/Darek Delmanowicz Prezydent RP Andrzej Duda. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

 

Prezydent podpisał ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma on być zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie. 

Zgodnie z ustawą źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Obniżka podatku CIT dla małych firm. Duża zmiana czy marketing?

Rząd proponuje obniżenie CIT-u dla małych firm z 15 proc. do 9 proc. Wydaje się, że ta zmiana jest znacząca lub wręcz rewolucyjna. Drobne przedsiębiorstwa mogą być motorem napędowym zdrowej gospodarki. Ułatwianie im rozwoju jest działaniem, które może przynieść duże korzyści

Zapowiadana obniżka obejmie tylko część drobnych przedsiębiorców. Podatki dochodowe są dwa – oprócz CIT-u, dotyczącego osób prawnych (i podmiotów zrównanych z nimi) występuje również podatek PIT, który dotyczy osób fizycznych. Większość drobnych przedsiębiorców rozlicza się PIT-em, a nie CIT-em, a to oznacza, że planowana obniżka nie będzie miała dla nich żadnego znaczenia.

Kiedy PIT a kiedy CIT

Pełne nazwy tych podatków to odpowiednio: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Pierwszy jest płacony przez pojedyncze osoby (lub małżonków rozliczających się wspólnie), a drugi przez niektóre podmioty gospodarcze. Nie każda działalność gospodarcza oznacza obowiązek rozliczania CIT-u.

Spółki płacące CIT to spółki z o.o., a także spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Podatek PIT dotyczy np. jednoosobowej działalności gospodarczej i wspólników spółek jawnych będących osobami fizycznymi.

Przedsiębiorca może wybrać, który z tych dwóch podatków chce płacić. To kwestia wyboru formy działalności gospodarczej.

Każdy przypadek jest indywidualny jednak wydaje się, że w większości przypadków od strony podatkowej bardziej opłacalna jest spółka jawna. Tutaj daniną dla państwa jest PIT płacony przez wspólników, a nie przez spółkę jako całość.

Inaczej wygląda konstrukcja dotycząca spółki z o.o. Tutaj występuje obowiązek zapłaty podatku CIT przez spółkę. Na tym jednak danina publiczna się nie kończy. Udziałowiec takiej spółki będący osobą fizyczną musi następnie zapłacić PIT od tego dochodu.

 

Wspólnicy spółki z o.o. – typowego podatnika CIT – są opodatkowani niejako „podwójnie”. Najpierw CIT na poziomie całej spółki, a następnie PIT na poziomie poszczególnych udziałowców. Zaletą jest jednak mniejsze ryzyko innego rodzaju. Udziałowcy spółki z o.o. są mniej narażeni na odpowiedzialność osobistą (własnym majątkiem) za zobowiązania spółki niż wspólnicy spółki jawnej.

W praktyce formy działalności gospodarczej opodatkowane PIT-em są wybierane chętniej niż te, które muszą płacić CIT. Firmy rozliczające CIT są w mniejszości. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że planowany mniejszy CIT ma być dostępny dla spółek mieszczących się w określonym limicie przychodu (a więc nie dla wszystkich), to okazuje się, że rządowa obniżka podatku obejmie stosunkowo niewielką część działających w Polsce firm.

Rządowy plan obniżenia CIT-u dla małych firm ma w sobie pewien element marketingowy. Można mieć zasadnicze wątpliwości, czy jest celowy gospodarczo. Znacznie bardziej uzasadnioną konstrukcją wydaje się obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich drobnych przedsiębiorców bez względu na formę prawną. To wymagałoby jednak zmiany nieco bardziej skomplikowanej, która musiałaby objąć nie tylko obniżkę CIT-u ale także drugiego z podatków dochodowych.

Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja i obala mity

Prawo do bycia zapomnianym

Mit związany z RODO to prawo do bycia zapomnianym na każde żądanie.

– Rzeczywiście prawo do bycia zapomnianym w bazie danych nie przysługuje na żądanie każdego. Są sytuacje np. w bazie PESEL czy dokumentacji medycznej, gdzie dane wrażliwe muszą być przechowywane i nie można ich wymazać z historii. Prawo do bycia zapomnianym to nie jest prawo, które ma zakłamywać rzeczywistość czy zacierać historię – przekonywał Kawecki.

Od 25 maja do Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęło ponad 100 żądań prawa do bycia zapomnianym, z czego zdecydowana większość była bezzasadna, bo dotyczyła danych w rejestrach PESEL czy akt stanu cywilnego. Te dane są gromadzone i przechowywane dożywotnio.

Szkolenia z RODO nie są obowiązkowe

Innym mitem, z którym chce rozprawić się ministerstwo, jest to, że rozporządzenie wymaga specjalnych szaf RODO, krat w oknach, nakładek na komputery czy specjalnych niszczarek RODO.

– Absolutnie rozporządzenie nie wymaga zakupu jakichś specjalnych urządzeń czy sprzętów – mówił Kawecki.

Przestrzegał też przed oszustami, którzy naciągają przedsiębiorców czy urzędników na odpłatne szkolenie z RODO.

– Takie szkolenia nie są obowiązkowe. Znamy także przypadki ataków hakerskich związanych z RODO na przykład wysyłaniem maili z żądaniem potwierdzenia danych – mówił.

Czy imię i nazwisko to dane osobowe?

Pojęcie „dane osobowe” jest powszechnie znane, jednak organ nadzorczy – GIODO – wielokrotnie doprecyzowywał ten termin, aby przetwarzanie danych osobowych było procesem zrozumiałym dla wszystkich. Nadal w praktyce, nie zawsze jest jasne, co i w jakich sytuacjach stanowi dane osobowe i podlega ochronie.

Co to są dane osobowe? 

Aby trafnie ocenić, czy dane informacje są danymi osobowymi należy dokładnie zbadać zaistniałą sytuację. Czasami wystarczy jedna informacja, aby określić tożsamość osoby, w innym przypadku niezbędne będą dodatkowe dane. Obecna Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., jak również nowy stan prawny, który będzie obowiązywał po wejściu w życie RODO, wskazują, że dane osobowe to informacje o osobie fizycznej, na podstawie których jest ona możliwa do zweryfikowania. 

Takimi danymi mogą być np. numer pesel, numer identyfikacji podatkowej, dane o lokalizacji, numer IP. Ale na tym sprawa się nie zamyka. Daną osobową mogą stanowić również jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Imię i nazwisko to nie dane osobowe

Co to zasady – imię i nazwisko nie powiązane z innymi informacjami nie będzie danymi osobowymi. W przeważającej ilości przypadków nie będzie możliwe wskazanie konkretnej osoby, ponieważ takie samo imię i nazwisko może nosić kilkadziesiąt, bądź kilkaset osób. Przykładem będzie często spotykane i bardzo popularne imiona i nazwiska jak np. Jan Kowalski, Adam Nowak itp. Zidentyfikowanie osoby o takim imieniu i nazwisku byłoby trudne i czasochłonne. 

Imię i nazwisko to dane osobowe

Od każdej reguły istnieje wyjątek jakim są unikatowe imiona i nazwiska np. Elif Bortolomeo. Identyfikacja osoby posiadającej tak unikatowe imię i nazwisko będzie stosunkowo szybka i prosta. Wówczas imię i nazwisko staje się daną osobową.

W Polsce najczęściej spotykane pięć nazwisk nosi około 590 tysięcy osób, jednak nawet najbardziej popularne imię i nazwisko, w zestawieniu z dodatkową informacją może stać się daną osobową. Jeśli połączymy imię i nazwisko z pełnioną przez daną osobę funkcją publiczną, jak np.: Jak Kowalski – premier, lub po prostu dodamy nazwę firmy np.: Adam Kowalski – pracownik firmy X, wówczas bez większego wysiłku – nakładu czasu ani pieniędzy – możemy zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. 

Dane osobowe – Imię i nazwisko w służbowym adresie e-mail.

Kolejnym przykładem jest adres e-mail, który w formie ak@lexdigital.pl nie jest daną osobową. Natomiast służbowy adres e-mail w zasadniczej większości posiadający imię i nazwisko oraz nazwę danej firmy np. adam.kowalski@lexdigital.pl będzie stanowił dane osobowe. Wskazane informacje  pozwolą na identyfikację takiej osoby w krótkim czasie, ponieważ posiadamy bardzo cenną informację jaką jest nazwa firmy, a co za tym idzie znajomość adresu miejsca pracy danej osoby. Istnieje znikome ryzyko, że w danej firmie pracuje więcej niż jedna osoba o tym samym imieniu i nazwisku.

Dane osobowe – pojedyncze informacje

Pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności np. nazwa ulicy i numer budynku, w którym mieszka kilkaset osób, nie będą danymi osobowymi. Informacja ta stanowi jednak daną osobową, gdy zostanie zestawiona z innymi dodatkowymi informacjami, takimi jak imię i nazwisko. 

Przykładem pojedynczej informacji, która jednocześnie jest daną osobową jest numer PESEL, który zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz. 388) jest 11-cyfrowym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery – liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do elektronicznej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego.

Dane osobowe – zależy, kto nimi dysponuje

Kwestia czy dane będą uważane za osobowe, wskazuje fakt kto nimi dysponuje w danym momencie. Weźmy pod uwagę imię i nazwisko, które dla większości osób będzie informacją ogólną – Adam Nowak – dla operatorów telekomunikacyjnych lub banku jest to informacja, która zestawiona z innymi danymi może pozwolić na prostą i szybką identyfikację danej osoby. 

Dokonując oceny, czy informacja stanowi dane osobowe należy ustalić koszt i czas oraz niezbędną technologię do zidentyfikowania osoby. Należy pamiętać również, że dla jednego podmiotu dana informacja będzie miała charakter danych osobowych, natomiast dla innego nie, ponieważ zidentyfikowanie osoby skutkowało by poniesieniem zbyt wysokich kosztów lub poświęcenia dużej ilości czasu.

Ochrona danych osobowych

Dane, które pozwalają na identyfikację naszej tożsamości podlegają szczególnej ochronie prawnej. Warto zauważyć, że katalog definicji danych osobowych nie jest katalogiem zamkniętym, dlatego należy każdorazowo sprawdzić czy dane informacje są danymi osobowymi czy też nie. 

Każdorazowo, należy podjąć wszelkie starania, wykorzystując dostępne środki, w celu ustalenia tożsamości danej osoby. Pozwoli to skutecznie chronić dane osób trzecich i uniknąć sytuacji konfliktowej. A jeśli do takiej dojdzie, mieć możliwość uargumentowania swojego działania i udowodnienia, że wykorzystano wszystkie dostępne środki, aby nie szkodzić osobom, których dane osobowe dotyczą.